DUST & CREAM - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ | DUST & CREAM - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού Boost Your Beauty DUST+CREAM

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού

«Διαγωνισμός DUST+CREAMBoost Your Beauty»

 

1. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία CREAM TEAM A.B.E.E, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκης, στην οδό Αιγαίου αρ. 4, με ΑΦΜ 099376551, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, στο εξής «Διοργανώτρια» διοργανώνει διαγωνισμό, στον οποίο συμμετέχουν όλα τα φυσικά καταστήματα DUST+CREAM της ελληνικής αγοράς.

1.2. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, της κλήρωσης και της ανάδειξης του νικητή.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1. Στον Διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο διαμένει στην Ελλάδα μόνιμα, νόμιμα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, στο εξής «διαγωνιζόμενος».

2.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης από τους διαγωνιζόμενους.

3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 7.10.2019, στο εξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού», έως και τις 31.10.2019 και ώρα 21:00, στο εξής «Λήξη του Διαγωνισμού». Κατά την ανωτέρω χρονική διάρκεια όποιοι επιθυμούν θα δύνανται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Διευκρινίζεται ρητά ότι οι συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού είναι αυτοδικαίως άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

4.2. Η Διοργανώτρια ρητά δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού στο σύνολό του, των επιμέρους διαγωνισμών, καθώς και το δώρο. Για τις τυχόν μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στο Διαδικτυακό τόπο (https://www.facebook.com/DustandCream, Facebook Page της Διοργανώτριας).

5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

5.1. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν προηγουμένως προβεί σε αγορά προϊόντων από κατάστημα DUST+CREAM αξίας τουλάχιστον είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €). Πιο συγκεκριμένα, όσοι προβούν σε αγορά προϊόντων αξίας είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €) κερδίζουν μία συμμετοχή στην κλήρωση που χαρίζει ένα Beauty Case DUST+CREAM με ένα πλήρες σετ προϊόντων μακιγιάζ, ενώ όσοι προβούν σε αγορά προϊόντων αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) κερδίζουν δύο συμμετοχές στην κλήρωση που χαρίζει ένα Beauty Case DUST+CREAM με ένα πλήρες σετ προϊόντων μακιγιάζ.

5.2. Η συμμετοχή συντελείται με την συμπλήρωση του ειδικού κουπονιού συμμετοχής με τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζόμενων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, ημερομηνία γέννησης). Τα αρχεία των κουπονιών τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

5.3. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

6. ΔΩΡΟ

6.1. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ΈΝΑΣ τυχερός/ή νικητής/ήτρια θα κερδίσει 1 (ένα) ένα Beauty Case DUST+CREAM με ένα πλήρες σετ προϊόντων μακιγιάζ, αξίας 500€. Το δώρο απονέμεται από τη Διοργανώτρια κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τα παρακάτω υπό στοιχεία 7, 8 και 9 άρθρα.

6.2. Διευκρινίζεται ότι το δώρο παρέχεται αιτία προκηρύξεως διαγωνισμού και κατά κανένα τρόπο εξ άλλης αιτίας, ιδίως όχι αιτία δωρεάς.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

7.1. Ο νικητής θα ανακηρυχθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, τα καταστήματα θα στείλουν τα κουπόνια συμμετοχής στα κεντρικά όπου θα γίνει η κλήρωση. Ορίζεται ότι η κλήρωση θα λάβει χώρα στις 15.11.2019 στις 11:00. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.

7.2. Στην κλήρωση θα προκύψει ένας νικητής και 2-3 επιλαχόντες. Αν δεν καταφέρει η Διοργανώτρια να επικοινωνήσει με τον νικητή σε διάστημα 3 εργάσιμων ημερών, το δώρο θα δοθεί στον 1ο επιλαχόντα κοκ.

8. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. 8.1. Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο (https://www.facebook.com/DustandCream Facebook Page της Διοργανώτριας) και ο νικητής θα ειδοποιηθεί από την Διοργανώτρια με σχετικό μήνυμα ή κλήση στο κινητό του.

8.2. Ο νικητής οφείλει να ανταποκριθεί στο μήνυμα ή στην κλήση που θα λάβει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ειδοποίησή του, δηλώνοντας ανεπιφύλακτα την αποδοχή του αντίστοιχου δώρου. Με την αποστολή του προσωπικού μηνύματος από τη Διοργανώτρια τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι ο νικητής έλαβε γνώση του δικαιώματός του στο αντίστοιχο δώρο.

8.3. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός της παραπάνω τριήμερης προθεσμίας, κάθε σχετική με τον Διαγωνισμό υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Σε περίπτωση δε που λόγω λανθασμένων στοιχείων δεν ειδοποιηθεί o αντίστοιχος νικητής δεν θα δικαιούται επάθλου.

8.4. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή ή μη αποδοχής από το νικητή του δώρου, η Διοργανώτρια θα διαθέσει το Δώρο στον πρώτο επιλαχόντα κοκ.

9. ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΩΡΟΥ

9.1. Το δώρο του Διαγωνισμού είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα έπαθλα ή δώρα.

9.2. Η άρνηση παραλαβής του επάθλου και η άκυρη ή ακυρώσιμη συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου και την ανακήρυξη ως νικητή του αμέσως επόμενου επιλαχόντα.

9.3. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, υπέχει προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία (άμεση, έμμεση, η παρεπόμενη) ή/και βλάβη (σωματική ή ηθική), ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την παραλαβή και χρήση του επάθλου ή για οποιαδήποτε άλλη συναφή με τα ανωτέρω αιτία.

9.4. Ρητά διευκρινίζεται επίσης ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή ή την αξιοποίηση του επάθλου, καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη, επιβαρύνουν τη Διοργανώτρια.

9.5. Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του επάθλου επιβαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές.

10. ΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συμμετοχή κάθε φυσικού προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του ανεπιφύλακτη συναίνεση στην από τη Διοργανώτρια χρήση και επεξεργασία μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αναγνώριση του δικαιώματός της να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων («Αρχείο»), είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Το ως άνω Αρχείο, για το οποίο έχει γίνει νόμιμη γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα χρησιμοποιηθεί, είτε από τη Διοργανώτρια αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων του νικητή και των επιλαχόντων, την τυχόν αποστολή του δώρου στο νικητή και άλλους συναφείς σκοπούς, καθώς και, σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες συμφωνήσουν, για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες ("marketing”) των προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Υπεύθυνος επεξεργασίας του Αρχείου είναι η Διοργανώτρια. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα, εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων, τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τον Ν 4624/2019. Σκοπός δημιουργίας του Αρχείου είναι η ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και η προώθηση προϊόντων της Διοργανώτριας μέσω αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων. Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι Διαγωνιζόμενοι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους, εφόσον συναινέσουν, για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Διοργανώτρια στα προσωπικά στοιχεία που έχουν υποβάλει κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στο Αρχείο και αντίρρησης, καθώς και να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους, ή μέρους αυτών που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας ως άνω με τη Διοργανώτρια στο τηλέφωνο 2310 689499 και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@dustandcream.gr. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του διαγωνιζόμενου δήλωση για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με τον Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια δηλώνει ότι έχει πλήρως συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και με όσα ορίζει ο Ν 4624/2019.

 

11. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

11.1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλα, κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, με ανάρτηση της σχετικής μεταβολής στο Διαδικτυακό τόπο https://www.facebook.com/DustandCream., Facebook Page της Διοργανώτριας), αλλά και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο κρίνει κατάλληλο. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των καταστημάτων DUST+CREAM.

11.2. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, λογότυπα, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

11.3. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο κλπ), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της.

12. Δημοσιότητα.

12.1. Τα ονόματα του νικητή και των τριών επιλαχόντων ενδέχεται να ανακοινώνονται στις ιστοσελίδες, social media ή/και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις νικητή στους διαδικτυακούς της τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του δώρου κλπ. Ο νικητής με τη συμμετοχή του, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. 12.2. Άρνηση νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη Διοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού επάθλου ή να το ανακαλέσει.

12.3. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet γενικότερα. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον νικητή, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση των επάθλων για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς αντίτιμο.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο www.dustandcream.gr

13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ –ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

14. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.